Obniżenie kapitału zakładowego sp. z o.o. z jego jednoczesnym podwyższeniem – praktyczne zalety

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o z jednoczesnym jego podwyższeniem, uregulowane jest w art. 263 i 264 § 2 ksh. Instytucja ta pozwala uniknąć postępowania konwokacyjnego, tj. konieczności wdrożenia procedury powiadomienia o tym wierzycieli ( za pomocą ogłoszenia co najmniej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ) oraz oczekiwania w terminie 3 miesięcy na ich ewentualny sprzeciw wobec takiego zabiegu.

Rolą niniejszego opracowania nie jest wyczerpujące i szczegółowe omówienie wspomnianej instytucji, lecz zwrócenie uwagi na praktyczne zalety, jakie wiążą się z zastosowaniem wspomnianego rozwiązania w konkretnie określonej sytuacji. Wielokrotnie bowiem zdarza się, że spółka generuje stratę bilansową, która winna być pokryta ( np. w związku ze znaczną inwestycją ). Jednocześnie spółka potrzebuje środków na bieżące funkcjonowanie, które może pozyskać m.in. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego a przy tym dysponuje dość znaczącym kapitałem zakładowym. Nie próbując omawiać wszystkich możliwości i metod pokrycia straty, jak i sposobów zapewnienia spółce funduszy na bieżące funkcjonowanie, chcę zwrócić uwagę na sposób, który zapewnić może spółce dokapitalizowanie w bardziej wydajny sposób.

Dzieje się tak wtedy, gdy spółka obniża kapitał zakładowy o kwotę przewidywanej lub istniejącej straty, przeznaczając kwotę obniżenia na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Jednocześnie podwyższa kapitał zakładowy co najmniej do kwoty sprzed obniżenia ( co stanowi warunek sine qua non zastosowania omawianej instytucji ). Podwyższenie kapitału zakładowego wiąże się z wniesieniem wkładów do spółki przez wspólników. Wkłady mogą być pieniężne. Następnie pokrywa stratę ze środków pochodzących z kapitału zapasowego, pozyskanych z obniżenia kapitału zakładowego.

Praktyczne zalety takiego rozwiązania polegają na tym, że dzięki zastosowaniu obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem dochodzi do tego, że zagrożenie sytuacją, w której spółka pozostaje bez środków na bieżącą działalność, zostaje zażegnane. Spółka zostaje bowiem dokapitalizowana w bardziej wydajny sposób, który gwarantuje jej zachowanie większych środków na bieżącą działalność. Wygenerowane straty zostają bowiem pokryte z powstałego kapitału zapasowego, a nie bezpośrednio z kwoty podwyższenia, którą spółka w całości może przeznaczyć na bieżącą działalność.