Współpraca

Stała opieka prawna

Obejmuje bieżącą obsługę prawną i dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorców. Wykonywana w rozmaitych formach, w tym w postaci stałych dyżurów w siedzibie Klienta jak i poprzez doraźne konsultacje. Stanowi optymalną formułę współpracy z Klientami, którym ze względu na charakter prowadzonej działalności potrzebna jest stała pomoc prawna. Ten rodzaj współpracy pozwala na wniknięcie w specyfikę działalności Klienta, przy uwzględnieniu branży w jakiej funkcjonuje, a także organizacji przedsiębiorstwa. Przy tej formie współpracy kancelaria pozostaje w stałej gotowości do udzielenia pomocy prawnej na żądanie Klienta, w szczególności drogą elektronicznych środków porozumiewania się ( telefon, fax, e-mail), a także w razie konieczności w siedzibie Klienta. W przypadku gdy okaże się, że istnieje konieczność rozwiązywania bardziej złożonego problemu, powoływany jest zespół, dysponujący specjalistyczną wiedzą, gwarantujący rozwiązanie indywidualnego problemu.

Doraźne porady prawne

Klienci indywidualni mogą skorzystać z oferty w zakresie doraźnych porad prawnych obejmujących wyjaśnienie treści przepisów prawnych, zdiagnozowanie sytuacji prawnej oraz wskazanie optymalnego sposobu działania. Porady te udzielane są bezpośrednio w siedzibie Kancelarii bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pisemne opinie i projekty dokumentów

Pisemne opinie prawne preferowane są przy rozwiązywaniu złożonych zagadnień prawnych, wymagających analizy dokumentów, akt sądowych lub przepisów prawa i orzecznictwa. Ich zaletą jest większy stopień precyzji i dokładne przytoczenie treści przepisów, orzeczeń sądowych bądź poglądów doktryny prawa. Z oczywistych względów na piśmie opracowywane są projekty umów, statutów, regulaminów, uchwał, korespondencji obejmującej stanowisko prawne, projekty pism procesowych itp.

Zastępstwo procesowe

Obejmuje postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego oraz zamówień publicznych. W sprawach administracyjnych obejmuje zastępstwo zarówno przed organami administracji publicznej i organami podatkowymi, jak i przed sądami administracyjnymi. W sprawach zamówień publicznych obejmuje występowanie przed zamawiającym jak i przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.