Wynagrodzenie

System ryczałtowy

Wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, bez względu na ilość rzeczywistego nakładu pracy. Dedykowany przede wszystkim dla klientów zainteresowanych stałą obsługą prawną.

System godzinowy

Wynagrodzenie ustalane jest stosownie do nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy prawnika. Podstawą do rozliczenia kosztów zlecenia jest zestawienie czasu pracy za okres realizacji zlecenia.

System ryczałtowy z limitem godzin

Wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, obejmującego określoną w umowie ilość godzin pracy prawników. Przekroczenie ustalonego limitu godzin objętego ryczałtem, rozliczane jest według stawki godzinowej. Zestawienie ilości godzin obejmuje jedynie czas ponad ilość godzin objętą ryczałtem.

System zryczałtowany za realizację zlecenia

Wynagrodzenie ustalane jest stosownie do przewidywanego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za realizację całości zlecenia.

Premia za sukces (success fee)

Wynagrodzenie za realne efekty pracy i osiągnięcie zakładanego celu (sukcesu). Stosowany nie tylko w sporach sądowych, ale także:

  • z tytułu wynegocjowania korzystnego kontraktu;
  • zakupu, sprzedaży nieruchomości;
  • uniknięcie zapłaty odszkodowania lub kar umownych;
  • zakupu udziałów lub akcji spółek kapitałowych;
  • zawarciu układu z wierzycielami;
  • uchylenie niekorzystnej decyzji organów administracji lub organów skarbowych.

Dodatkowe koszty

Do wynagrodzenia, bez względu na przyjęty wariant rozliczeń, doliczane są koszty zastępstwa procesowego oraz ponoszone przez Kancelarię w interesie Klienta koszty: opłat sądowych, skarbowych, koszty dojazdów poza obszarem województwa śląskiego, noclegów itp. (po wcześniejszym ich ustaleniu z Klientem oraz po wyrażeniu przez niego zgody na ich poniesienie).

Za prowadzenie spraw sądowych Kancelaria pobiera wynagrodzenie na podstawie stawek ustalonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).