Doświadczenie

Procesy

 • Występowanie oraz uczestnictwo w procesach o roszczenia z umów o roboty budowlane, w tym w sporach o wielomilionowe roszczenia, kary umowne, odszkodowania, potrącenia;
 • Uczestnictwo w procesach o roszczenia z tytułu błędów w sztuce lekarskiej : o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę;
 • Procesy o roszczenia z umów ubezpieczenia osób i mienia;
 • Uczestnictwo w procesach o roszczenia z weksli, umów leasingowych, umów factoringowych;
 • Uczestnictwo w kilku tysiącach spraw z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa lokalowego i rynku nieruchomości, w tym o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych;
 • Reprezentacja stron w postępowaniach ze skargi pauliańskiej;
 • Uczestnictwo w procesach o żądanie, aby przedsiębiorca wodociągowy nabył urządzenia infrastruktury oraz sieci wodociągowej na własność za odpowiednim wynagrodzeniem;
 • O ustalenie własności sieci ciepłowniczej.

Kontrakty

 • Udział w negocjacjach oraz opracowanie kontraktów o wartości kilkudziesięciu milionów na dostawy w branży elektroenergetycznej.
 • Współpraca przy opracowaniu kontraktu na kooperację z Europejską Agencją Kosmiczną;
 • Uczestnictwo w negocjacjach oraz w pracach nad wieloletnią umową współpracy opartej na działalności innowacyjnej, polegającej na wytwarzaniu dla lotnictwa oraz innych branż komponentów kompozytowych m.in. z włókien węglowych, przy użyciu innowacyjnej technologii;
 • Opracowanie umów na kompleksową budowę budynków i budowli przemysłowych;
 • Opracowanie wielomilionowych kontraktów na dostawę wyposażenia oraz innowacyjnej technologii;
 • Opracowanie umów na dostawę oprogramowania do wysokospecjalistycznego sprzętu branży lotniczej oraz medycznej.

Fundusze unijne

Nasi Klienci realizują kilkudziesięciomilionowe projekty:

 • współfinansowane przez Unię Europejską i Budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 5.3. – Wspieranie ośrodków innowacyjności na lata 2007-2013;
 • w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH;
 • w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawy karne

 • Występowanie w procesach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oraz oskarżyciela prywatnego, występowanie z wnioskami o naprawienie szkody lub orzeczenie nawiązki.

Zamówienia publiczne

 • Opracowanie dokumentacji przetargowej na kompleksową budowę i wyposażenie w niezbędną infrastrukturę budowli, obiektów budowlanych o wartości kilkudziesięciu mln zł.
 • Uczestnictwo w wielu postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych, m.in. związanych z branżą górniczą oraz ochroną środowiska

Odpowiedzialność członków zarządu

 • Udział w sprawach/procesach o uchylenie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. w trybie art 299 k.s.h, jak i w powództwach o zapłatę.
 • Skuteczna obrona w procesach o uchylenie odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych za zobowiązania spółki w trybie art. 116 ordynacji podatkowej oraz za zobowiązania wobec ZUS.