Polityka cookies

COOKIES (CIASTECZKA) W SERWISIE lebelt.pl

Poli­tyka cookies i innych podob­nych technologii

 1. W związku z udo­stęp­nia­niem zawar­to­ści ser­wi­sów inter­ne­to­wych http://www.lebelt.pl (w dal­szej czę­ści zwa­nego „Ser­wi­sem”) sto­suje tzw. cookies, tj. infor­ma­cje zapi­sy­wane przez ser­wery na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika, które ser­wery mogą odczy­tać przy każ­do­ra­zo­wym połą­cze­niu się z tego urzą­dze­nia koń­co­wego, może także uży­wać innych tech­no­lo­gii o funk­cjach podob­nych lub toż­sa­mych z cookies. W niniej­szym doku­men­cie, infor­ma­cje doty­czące cookies mają zasto­so­wa­nie rów­nież do innych podob­nych tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę domeny ser­wisu inter­ne­to­wego, z któ­rego pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 2. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu:
  1. dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron ser­wi­sów inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową, dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb,
  2. two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób użyt­kow­nicy ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości,
  3. utrzy­ma­nia sesji użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła,
  4. dostar­cza­nia użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 3. W ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych możemy sto­so­wać nastę­pu­jące rodzaje pli­ków cookies:
  1. „nie­zbędne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu inter­ne­to­wego, np. uwie­rzy­tel­nia­jące pliki cookies wyko­rzy­sty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu,
  2. pliki cookies słu­żące do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wane do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umoż­li­wia­jące zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych serwisu,
  4. „funk­cjo­nalne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­nika usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fejsu użyt­kow­nika, np. w zakre­sie wybra­nego języka lub regionu, z któ­rego pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­miaru czcionki, wyglądu strony inter­ne­to­wej itp.,
  5. „rekla­mowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące dostar­cza­nie użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy ser­wisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). Nie­do­ko­na­nie zmiany usta­wień w zakre­sie cookies ozna­cza, że będą one zamiesz­czone w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika, a tym samym będziemy prze­cho­wy­wać infor­ma­cje w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika i uzy­ski­wać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłą­cze­nie sto­so­wa­nia cookies może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia korzy­sta­nie z nie­któ­rych usług w ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych, w szcze­gól­no­ści wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia. Wyłą­cze­nie opcji przyj­mo­wa­nia cookies nie powo­duje nato­miast braku moż­li­wo­ści czy­ta­nia lub oglą­da­nia tre­ści zamiesz­cza­nych w ser­wi­sie inter­ne­to­wym jaki jest niniej­szy Ser­wis z zastrze­że­niem tych, do któ­rych dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego, a następ­nie wyko­rzy­sty­wane przez współ­pra­cu­ją­cych z Ser­wi­sem rekla­mo­daw­ców, przez firmy badaw­cze oraz dostaw­ców apli­ka­cji multimedialnych.

Wię­cej o cia­stecz­kach możesz prze­czy­tać tutaj.