Specjalizacje

Prawo cywilne

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (nazwanych i nienazwanych)
 • opiniowanie umów, wskazywanie zagrożeń i proponowanie rozwiązań
 • uczestnictwo w negocjacjach
 • sporządzanie opinii prawnych i informacji prawnych

Prawo spółek handlowych

 • zakładanie i rejestracja spółek
 • sporządzanie umów spółek
 • aktów założycielskich i statutów
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • obsługa zarządów spółek i rad nadzorczych
 • łączenie, przekształcanie, likwidacja spółek
 • tworzenie projektów uchwał organów spółek
 • przygotowywanie umów zbycia udziałów oraz akcji w spółkach
 • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
 • powództwa o stwierdzenie nieważności i o uchylenie uchwał w spółkach kapitałowych
 • prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności osobistej członków zarządów za zobowiązania spółki

Postępowanie cywilne

 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, w tym apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, wykonywanie innych czynności procesowych
 • prowadzenie spraw sądowych o – odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów np. pod linie energetyczne, sieci ciepłownicze itp.
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości i o zasiedzenie służebności
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy spadkowe
 • sprawy o odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
 • prowadzenie spraw związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów o roboty budowlane
 • sprawy o tzw. opłaty półkowe
 • roszczenia z weksli

Prawo przewozowe

 • pomoc prawna w zakresie obsługi firm branży transportowej, szczególnie związanych z przewozem osób w transporcie międzynarodowym

Windykacja i prawo obrotu wierzytelnościami

 • kierowanie wezwań do zapłaty,
 • przygotowywanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej
 • kierowanie spraw o zapłatę w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • prowadzenie spraw w trybie elektronicznego postępowania sądowego (tzw. E-Sąd)
 • kierowanie spraw do egzekucji komorniczej
 • współpraca z komornikami
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • wdrażanie rozwiązań restrukturyzacyjnych w oparciu o instrumenty finansowe w tym zakup wierzytelności lub sprzedaż wierzytelności (dzięki ścisłej współpracy z firmą branży finansowej)
 • umowy powierniczego przelewu wierzytelności
 • faktoringu i inkasa

Prawo obrotu nieruchomościami

 • sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opiniowanie tych umów
 • sporządzanie projektów umów sprzedaży nieruchomości, w tym umów przedwstępnych i przyrzeczonych, przygotowywanie umów w przedmiocie zabezpieczenia tych transakcji (hipoteka)
 • prowadzenie spraw sądowych o eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych
 • spraw o ustalenie stosunku najmu
 • prowadzenie spraw eksmisyjnych na etapie egzekucji komorniczej
 • pomoc prawna dla eksmitowanych
 • obsługa prawa spółdzielni mieszkaniowych
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Prawo pracy

sporządzanie:

 • regulaminów pracy
 • regulaminów wynagrodzeń
 • umów o pracę
 • kontraktów menadżerskich
 • wypowiedzeń umów o pracę
 • odwołań od wypowiedzeń
 • umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu

Prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika.

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

 • zastępstwo prawne w procesie likwidacji szkód
 • reprezentowanie przed sądami w sprawach o roszczenia z ubezpieczenia

Prawo administracyjne

 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • prawo samorządu terytorialnego
 • obsługa prawna jednostek sektora finansów publicznych
 • obsługa prawna zakładów budżetowych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie projektów dokumentów (uchwały organów samorządu terytorialnego, zarządzenia itp.)

Prawo podatkowe

 • sporządzanie opinii prawnych
 • odwołania od decyzji organów podatkowych (Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa)
 • prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym ze skargi na decyzje izb skarbowych

Zamówienia publiczne

 • pomoc prawna w przygotowaniu przetargów
 • pomoc prawna w przygotowaniu ofert przetargowych
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
 • reprezentacja klientów (zarówno zamawiających jak i wykonawców) w postępowaniu przed Urzędem Zamówień Publicznych

Wybrane aspekty prawa europejskiego (fundusze unijne)

 • pomoc prawna przy organizowaniu zamówień finansowanych ze środków unijnych
 • opiniowanie umów na dofinansowanie
 • sporządzanie opinii prawnych
 • pomoc prawna przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie
 • reprezentowanie beneficjentów w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą, Urząd Kontroli Skarbowej, inne instytucje audytowe
 • sporządzanie wyjaśnień w toku kontroli
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli
 • wnoszenie odwołań od decyzji Instytucji Zarządzającej
 • reprezentowanie beneficjentów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym wnoszenie skarg na decyzje Instytucji Zarządzającej, wnoszenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wsparcie w negocjacjach handlowych

Obejmuje reprezentowanie interesów Klienta podczas negocjacji handlowych, przedprocesowych negocjacjach ugodowych oraz w postępowaniach przed sądami polubownymi. Może polegać na udziale w negocjacjach z Klientem jak i na samodzielnym zastępowaniu Klienta.