Wyższe rekompensaty za przewlekłość postępowania

Rządowy projekt ustawy przewiduje podniesienie kwoty pieniężnej przyznawanej w razie stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz ograniczenie możliwości odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania.

Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) stanowi, że w razie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa lub komornika sumę pieniężną w wysokości od 2 do 20 tys. zł. Projekt ustawy zmieniającej przewiduje dodatkowo wprowadzenie zapisu mówiącego, że za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania skarżący będzie otrzymywał przynajmniej 1 tys. zł.

Dodatkowo w nowelizacji przewidziano ograniczoną możliwość odrzucenia skargi niespełniającej wymagań formalnych. W razie nie zawarcia w skardze okoliczności uzasadniających żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania, sąd przed jej odrzuceniem będzie zobligowany do wezwania do uzupełnienia skargi w tym zakresie pod rygorem odrzucenia skargi. Obecnie jest to podstawa do odrzucenia skargi bez wzywania do uzupełnienia jej braków. Jednocześnie w projekcie wskazano, że samo uzasadnienie skargi może ograniczać się do wskazania, że w ocenie skarżącego czas trwania postępowania jest nadmierny.