Artykuły

Kary umowne – wymagalność roszczenia o zapłatę kary umownej

W obrocie prawnym, szczególnie w relacjach pomiędzy stronami umów o roboty budowlane pojawia się praktyczny problem wymagalności kar umownych. Problem ten ma o tyle doniosłe znaczenie, że wielokroć instytucja kar umownych jest elementem, który wpływa na obniżenie wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy dochodzi do potrącenia kar umownych z kwotą wynagrodzenia określonego w umowie. Okazuje się bowiem, że po takim zabiegu wynagrodzenie jest znacznie obniżone.

Odsetki po nowemu

Od 2016 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące naliczania odsetek. Chodzi zarówno o odsetki tzw. cywilnoprawne, obowiązujące najogólniej mówiąc w obrocie cywilnoprawnym (odsetki ustawowe ), jak i odsetki tzw. podatkowe ( od zaległości podatkowych ) – omówione zostaną w innym opracowaniu.

Obniżenie kapitału zakładowego sp. z o.o. z jego jednoczesnym podwyższeniem – praktyczne zalety

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o z jednoczesnym jego podwyższeniem, uregulowane jest w art. 263 i 264 § 2 ksh. Instytucja ta pozwala uniknąć postępowania konwokacyjnego, tj. konieczności wdrożenia procedury powiadomienia o tym wierzycieli (za pomocą ogłoszenia co najmniej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) oraz oczekiwania w terminie 3 miesięcy na ich ewentualny sprzeciw wobec takiego zabiegu.

Przedawnienie odsetek

Kwestia przedawnienia odsetek jakkolwiek bardzo doniosła, to jednak w praktyce nastręcza wielu wątpliwości. W przeszłości wiele razy okazywało się, że orzecznictwo sądów w tym względzie nie było jednolite. Sytuacja ta jednak uległa zmianie odkąd Sąd Najwyższy uchwałą dn. 26 stycznia 2005 III CZP 42/2004, ustalił, że ustanowiony w art. 118 k.c. trzyletni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie główne ulega 2 letniemu przedawnieniu określonemu w art. 554 k.c. ( umowa sprzedaży w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy ). Roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego.